Beleid

From InitiatiefwijzerOegstgeest
Beleid

Wat vindt de gemeente Oegstgeest belangrijk als het gaat om maatschappelijke initiatieven en samenwerking met initiatiefnemers? Het kan bijvoorbeeld gaan om: 

  • Doelstellingen die de raad belangrijk vindt/ wil realiseren. 
  • Sturen op kwaliteitsmaatstaven waaraan de gemeente ook zelf aan wil / moet voldoen. 
  • Een ontwikkelagenda: wat te realiseren en hoe? 
  • Controleren en evalueren of het lukt de gewenste doelen en kwaliteit te realiseren.

Wat vindt gemeente Oegstgeest belangrijk?

Hier kan de gemeente richting initiatiefnemers en overige samenwerkingspartners relevant gemeentelijke beleid weergeven en uitgangspunten voor samenwerking met initiatiefnemers.

Voor de gemeente Oegstgeest geven fragmenten uit verschillende stukken en gesprekken zicht op de werkwijze van de gemeente ten aanzien van burgerinitiatieven:

  • De Dorpsagenda 2014-2018 stelt dat de gemeente inwoners in staat stelt vorm te geven aan hun leefomgeving, verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en elkaar en initiatieven te ondernemen.
  • In het visiedocument 2010 ‘Oegstgeest in beweging’ is een van de thema’s de gemeente als meewerkkracht. De gemeente faciliteert en ondersteunt alle betrokken partijen om het potentieel van het dorp aan te wenden.
  • In 2014 is de gemeente een partnership overeenkomst aangegaan met de Stichting Dorpslab Oegstgeest waarbij verschillende initiatieven worden ondersteund. Deze liep tot eind 2015. De Stichting Dorpslab heeft het initiatief genomen tot het organiseren van ‘Oegstgeest in beweging’ bijeenkomsten. De samenwerking heeft bovendien geleid tot het initiatief Dorpskracht, een platform om vraag en aanbod van vrijwilligers te matchen.
  • De raad heeft in juni 2016 de motie aangenomen ‘Daag ons uit’. Dit is een zogenaamde ‘Right to Challenge’. Kern is om bij het uitvoeren van gemeentelijke taken meer ruimte te bieden aan initiatieven vanuit de samenleving. De raad wil dit onderwerp verder zelf oppakken in de raadswerkgroep Participatie.
  • In het beleidsplan Sociaal domein 2017-2020 wordt gesteld dat inwoners van Oegstgeest initiatiefrijk zijn en dat de gemeente daaraan met geld of kennis een bijdrage kan leveren. In 2018 is een subsidieregeling van kracht geworden om burgerinitiatieven in het sociaal domein te ondersteunen.