Project/008

From InitiatiefwijzerOegstgeest

Energiek Poelgeest

Beschik over voldoende doorzettingsvermogen. Blijf je idee uitdragen naar buiten en ga ervoor. Probeer medestanders te vinden.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Wijk Poelgeest
Onderwerp :
duurzaamheid & energie
Doelgroep :
bewoners van de wijk Poelgeest
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :
[www.energiekpoelgeest.nl]

Wijkbewoners zoeken duurzame warmte bij nabijgelegen plassen

De wijk Poelgeest van de gemeente Oegstgeest is aangesloten op het stadswarmtenetwerk van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. De huidige warmteproductie is niet rendabel en er wordt gezocht naar alternatieve warmtebronnen. Zo wordt er onder andere gewerkt aan plannen voor de aansluiting van het Leidse stadswarmtenetwerk op een koppelleiding naar het Rijnmondgebied. Hiermee kan restwarmte uit het industriegebied naar de regio getransporteerd worden en benut worden voor stadverwarming. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om decentrale warmtebronnen, warmtekoudeopslag of bijvoorbeeld warmtepompen in te zetten. Het contract met de huidige producent loopt per 2020 af. Voor die tijd moet een alternatief scenario zijn gerealiseerd.

EnergiekPoelgeest, een bewonersinitiatief dat zich inzet voor verduurzaming van hun wijk (ongeveer 1.000 woningen), is actief betrokken bij de discussies over het Leidse warmtenet. Ze vertegenwoordigden de wijkbewoners van Poelgeest in het Leidse warmteoverleg in 2013-2014 (Klankbordgroep Stadswarmte Leidse Regio) en organiseerden een informatieavond voor bewoners over dit onderwerp (mei 2015). EnergiekPoelgeest wil dat de warmtevoorziening van de toekomst duurzaam en betaalbaar is. Ze zijn bezorgd over de toekomstplannen van Nuon die mogelijk minder duurzame warmte opleveren. Een scenario met restwarmte uit Rotterdam ziet men alleen als duurzaam als er geen restwarmte van kolencentrales ingevoerd wordt.

De belangrijkste motivatie om een nieuwe lokale warmtevoorziening te willen ontwikkelen, is dat men wil beschikken over duurzame warmte. De kosten moeten gelijk of niet veel duurder zijn dan andere alternatieven. Een aantal bewoners heeft zich actief gebogen over de vraag wat alternatieve warmtebronnen zouden kunnen zijn. Het idee om warmte te winnen uit de nabijgelegen Klinkenbergerplas werd als meest kansrijke beoordeeld door de bewoners zelf. Zij hebben zich hierbij laten inspireren door de wijk Duindorp in Scheveningen, een vergelijkbare wijk als Poelgeest, die verwarmd wordt met warmte uit de zee. Op basis van een indicatieve haalbaarheidsberekening menen de bewoners dat de Klinkenbergerplas als warmtebron technisch en financieel haalbaar zou kunnen zijn.

Er is een ruime periode verstreken, voordat het initiatief van de grond heeft kunnen komen. Inmiddels heeft de provincie een subsidieregeling aangeboden. Daarnaast hebben zich verschillende onderzoeksbureaus gemeld die interesse hebben in het initiatief. Ook de regio heeft interesse getoond middels een voorstel het initiatief op te nemen als pilotproject.

Betrokkenen

Tot nu toe zijn er nog geen partijen formeel betrokken. Om het initiatief succesvol te maken zijn partijen nodig voor onder andere de installatie en het beheer van het lokale warmtebedrijf. Er is een onderzoeksbureau nodig die kan beoordelen wat de haalbaarheid is van het project. Verschillende onderzoeksbureaus hebben zich gemeld. Het project moet nader uitgewerkt worden voordat er deze partijen kunnen worden aangetrokken. Inmiddels heeft de provincie een subsidieregeling aangeboden. Ook de regio heeft interesse getoond middels een voorstel het initiatief op te nemen als pilotproject. Vanuit de wijkbewoners zelf is er weinig belangstelling.

Rol van de gemeente

De gemeente moet in de toekomst een bijdrage leveren aan de landelijke duurzaamheidsdoelstellingen, en daaraan kan dit initiatief bijdragen. Daarom is het initiatief van belang voor de gemeente. Een progressieve partij heeft de initiatiefnemers uitgenodigd om de plannen te bespreken. Maar het gemeentebestuur heeft tot nu toe weinig interesse getoond. De gemeente wil aanhaken bij het beleid van de regio dat hiervoor wordt ontwikkeld. Een meer actieve en betrokken houding, zou een motiverende werking kunnen hebben op het burgerinitiatief, zeggen de initiatiefnemers.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

 • Kan bijdragen aan strijd tegen klimaatverandering.
 • Kan bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen gemeente.


Constructieve samenwerking:

 • Provincie heeft subsidieregeling aangeboden.
 • Informatieavond georganiseerd voor bewoners.
 • Gesprek gehad met een politieke partij.
 • Regio heeft interesse getoond en wil het initiatief opnemen als pilot project.
 • Verschillende onderzoeksbureaus hebben interesse getoond.
Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?

Realiseren publieke doelen:

 • Haalbaarheidsonderzoek moet nog plaatsvinden.
 • Wel interesse, maar passieve houding vanuit wijkbewoners voor het initiatief.
 • Lastig om mensen enthousiast te krijgen en initiatief van de grond te krijgen.


Constructieve samenwerking:

 • Vanuit gemeentebestuur geen interesse.
 • Gemeente leunt enkel op regionaal beleid.
 • Bij de gemeente te veel specialistische verkokering.
 • Er zou een team Duurzaamheid moeten worden opgericht.
 • Opbouw maatschappelijke netwerken ontbreekt.
 • Nog geen concrete coproductie.
 • Initiatiefnemers willen project eerst nader uitwerken.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Wijk Poelgeest
Onderwerp :
duurzaamheid & energie
Doelgroep :
bewoners van de wijk Poelgeest
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :
[www.energiekpoelgeest.nl]